Co je ITI

Integrované územní investice (ITI) jsou nejkomplexnějším nástrojem Evropské unie tohoto programového období zaměřeným na stimulaci potenciálu pólů rozvoje, který je rozhodující pro udržení a případné zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti členských států EU.

Jedná se o vhodný nástroj pro překlenutí nevhodného či překonaného administrativního členění státu (kdy reálný vývoj předběhl schopnost státu na změny pružně reagovat), přičemž v zemích bývalé východní Evropy supluje neexistenci strategického plánování na úrovni tzv. Functional Urban Areas, tedy rozsáhlých urbanizovaných území, jejichž problémy již není možné řešit izolovaně na úrovni jednotlivých obcí či prosté meziobecní spolupráce. 

ITI jsou určeny pro metropolitní oblasti/sídelní aglomerace s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel, a to metropolitní oblasti Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a sídelních aglomerace Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické aglomerace v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014-2020. Celkem je tedy realizováno v programovém období 2014 – 2020 sedm ITI.

Hlavní řešená témata:

  • doprava a mobilita
  • sociální soudržnost
  • udržitelná ekonomika
  • životního prostředí

V oblasti dopravy a mobility je snahou posílit regionální dopravní vazby, a to propojením jádra a zázemí příslušné aglomerace, odstraněním dopravních bariér a rizik a integrací veřejné dopravy a dalších druhů dopravy.

Aktivity v oblasti sociální soudržnosti jsou zaměřeny na zajištění dostatečné kapacity a kvality veřejných služeb a ochrany před sociálním vyloučením znevýhodněných osob či na oblast sociálního bydlení.

Posilování konkurenceschopnosti je postaveno na zvyšování kvality lidských zdrojů (vzdělávání) s napojením na podnikatelský sektor, využití potenciálu vědy a techniky podporováním síťování a spolupráce univerzit a vědeckovýzkumných pracovišť s inovativními podniky.

Posledním významným tématem je zajištění ekologické stability urbanizovaných území. Zde je tak podporováno zajištění kvality ovzduší, rozvoj ekologicky příznivé dopravy, řešení energetických zásob (energetický mix; energetické úspory), péče o sídelní zeleň, zlepšení kvality vody a zásobování vodou, protipovodňová ochrana či zkvalitnění systému sběru, třídění a opětovného využití odpadu.

Realizace opatření definovaných v integrovaných strategiích ITI může být prostřednictvím až sedmi operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Doprava, Operační program Zaměstnanost, Operační program Životní prostředí a v případě ITI Praha i Operačního programu Praha – pól růstu ČR) finančně podpořena ze tří evropských fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj, Kohezního fondu a Evropského sociálního fondu). Díky tomu může být v rámci příslušné integrované strategie podpořeno široké portfolio vzájemně provázaných (integrovaných) opatření, což umožňuje řešení komplexních sociálních a ekonomických problémů vyžadujících multisektorový přístup. 

Pražská metropolitní oblast Brněnská metropolitní oblast Plzeňská metropolitní oblast Olomoucká aglomerace Ostravská metropolitní oblast Hradecko-pardubická aglomerace Ústecko-chomutovská aglomerace