Úvodní info k CLLD

Z pohledu zajištění udržitelného rozvoje venkova je nezbytné umožnit využití jeho endogenního (místního) potenciálu, jehož aktivace je jedním ze základních předpokladů pro zvýšení úrovně hospodářského a sociálního rozvoje daných rurálních oblastí. Aktivaci a využití místního potenciálu má v programovém období 2014–2020 zajistit implementace nástroje komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development – CLLD), který je postaven na 7 principech osvědčené metody LEADER:

  • existence strategie místního rozvoje, která je zaměřena na řádně vymezená venkovská území,
  • vedení místním partnerstvím mezi veřejným a soukromým (ziskovým, neziskovým) sektorem,
  • místní rozvoj řízený „zdola“ – rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám,
  • integrovaný přístup – víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty i projekty z různých odvětví místního hospodářství,
  • uplatňování inovačních postupů,
  • provádění projektů spolupráce,
  • vytváření sítí místních partnerství.

Implementaci CLLD v příslušných venkovských oblastech zajišťují tzv. místní akční skupiny (MAS). Rozvojová iniciativa by tedy měla vycházet zdola (bottom up), od místního společenství. MAS jsou otevřená místní partnerství zastupující veřejné i soukromé místní socioekonomické zájmy (skupiny občanů, neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí atd.), přičemž na rozhodovací úrovni místní akční skupiny nesmí ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin mít více než 49 % hlasovacích práv.

Územní dimenze (rozměr) implementace CLLD stanoví, že komunitně vedený místní rozvoj je v ČR využíván v převážně venkovském území, konkrétně v tzv. území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, přičemž populační velikost území MAS je v rozmezí 10–100 tisíc obyvatel. Dané území MAS je vytvářeno prostřednictvím dobrovolného sdružování obcí, které jsou součástí jednoho funkčního (mikro)regionu charakteristického místními specifiky, jedinečnou identitou a intenzivními vzájemnými vztahy na úrovni místních aktérů sociálního a hospodářského života. Prostřednictvím působení MAS by mělo docházet k dalšímu upevňování vztahů a identity lokálních aktérů, od čehož lze očekávat posílení místní soudržnosti a vyšší aktivitu jednotlivých aktérů ve prospěch rozvoje regionu, tj. aktivizaci endogenního rozvojového potenciálu v rámci území MAS.

V rámci MAS dochází k dialogu a vyjednávání mezi různými zájmovými skupinami. Ve vztahu k místnímu rozvoji je výsledkem těchto negociací tvorba integrované strategie rozvoje území, tzv. strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Strategie definuje hlavní rozvojové potřeby daného regionu, cíle, které se mají v oblasti místního rozvoje naplnit, a také opatření a aktivity, které mají vést k naplnění těchto cílů. Jednotlivá opatření strategie se musí vzájemně kauzálně doplňovat, tzn., musí být integrovaná.

Realizace příslušných opatření definovaných v SCLLD je finančně podporována z evropských fondů. Díky podpoře strategií CLLD dochází k územní koncentraci finanční pomoci z veřejných zdrojů a generování synergických efektů mezi realizovanými intervencemi. V ČR je v programovém období 2014–2020 v implementaci až 178 SCLLD, které pokrývají přes 90 % území země. Realizace opatření definovaných v SCLLD může být prostřednictvím čtyř programů (Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost, Operační program Životní prostředí) finančně podpořena ze tří evropských fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského sociálního fondu). Díky tomu může být v rámci příslušné strategie podpořeno široké portfolio vzájemně provázaných (integrovaných) opatření, což umožňuje řešení komplexních sociálních a ekonomických problémů venkovských regionů vyžadujících multisektorový přístup.