O projektu Meduin II

Projekt MEDUIN II – Metodické centrum pro integrované nástroje, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000068 byl realizován v období od 1. 4. 2016 – 30. 9. 2018.

Nositelem projektu bylo MMR – odbor regionální politiky, které je věcným i metodickým koordinátorem přípravy, realizace i hodnocení integrovaných strategií v programovém období EU 2014-2020.

Projekt reagoval na problémy a možnosti spojené s implementací integrovaných nástrojů jako jedné z cest k Evropskou komisí požadovanému naplnění územní dimenze Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v podmínkách České republiky.

Klíčovými aktivitami, jimiž projekt přispívá k naplnění požadavků vyplývajících z nařízení EU a svých cílů, bylo:

 • hodnocení strategií CLLD, ITI po stránce formálních náležitostí a přijatelnosti (v souladu s MPIN),
 • průběžné konzultace věcného obsahu projektových záměrů schválených integrovaných strategií (ISg),
 • workshopy k implementaci CLLD, ITI a k implementaci integrovaných strategií regionálně významných městských aglomerací,
 • zpracování analytického výstupu expertů, jakožto podkladu pro monitoring a evaluaci implementace integrovaných strategií,
 • spolupráce na realizaci mid-term evaluace implementace integrovaných nástrojů, vycházející z evaluačního plánu Dohody o partnerství,
 • vytvoření struktury a vzoru zprávy o pokroku integrovaných nástrojů pro nositele ISg,
 • expertní tematické konzultace s ŘO programů ESI fondů a konzultace k nastavení právního prostředí implementace integrovaných nástrojů,
 • vytvoření webové prezentace integrovaných nástrojů.

Výstupy realizace projektu:

 • 24 uskutečněných workshopů a jednání
 • 1 zpracovaný konkrétní výstup ve formě metodik/doporučení/zprávy
 • rozšíření původní mikrostránky MEDUIN

Cílem workshopů bylo odborně pomoci při implementaci integrovaných strategií; výsledkem workshopů byla mj. i konkrétní doporučení k evaluaci integrovaných strategií ITI či konkrétních výzev nositelů ITI.

Během doby realizace projektu docházelo k průběžným individuálním konzultacím mezi jednotlivými zpracovateli strategií a tematickými experty.