Často kladené otázky

Co je obsahem webového portálu?

Na webovém portálu naleznete základní informace o projektu MEDUIN II. Dále jsou zde uvedeny aktuální informace o implementaci integrovaných strategií ITI a CLLD. 

Co jsou integrované nástroje?

 V českém prostředí je integrovaný přístup s využitím ESI fondů realizován prostřednictvím tří integrovaných nástrojů – Integrovaných územních investic (ITI), Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Internetová stránka se věnuje ITI a CLLD.

Použití příslušného integrovaného nástroje je možné na základě zpracované a schválené integrované strategie, která musí primárně vycházet ze specifických cílů/opatření programů ESI fondů, identifikovaných pro daný typ integrovaného nástroje Národním dokumentem k územní dimenzi.

Alokace finančních prostředků na územní dimenzi, která je naplňována výše uvedenými integrovanými nástroji, vyčleněné v jednotlivých operačních programech a Programu rozvoje venkova, jsou uvedeny v Národním dokumentu k územní dimenzi.

Co je ITI?

ITI jsou určeny pro metropolitní oblasti/sídelní aglomerace s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel, a to metropolitní oblasti Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a sídelních aglomerace Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické aglomerace v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014-2020.

Co je CLLD?

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), který je vedený místními akčními skupinami, je jedním z integrovaných nástrojů realizujících integrovaný přístup s využitím ESI fondů. Tento přístup bude využit ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel.